سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعات شما نزد ما به امانت خواهد ماند مگر در زمان پیگیری قضایی ، بنابراین اطلاعات شخصی و شماره موبایل شما به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت .